ב"ה

מצוות עשה

הציווי שנצטווינו בטומאת אדם מצורע
הציווי שנצטווינו בטומאת בגד מנגע
הציווי שנצטווינו בטומאת בית מנגע
הצווי שנצטווינו בטומאת הזב
הציווי שנצטווינו בטומאת שכבת זרע
הציווי שנצטווינו בטומאת זבה
הציווי שנצטווינו בטומאת המת
שציוונו בדיני מי נידה, המטהרים באופן מסוים ומטמאים באופן מסוים
הציווי שנצטווינו לטבול במי מקווה
הציווי שנצטווינו שהטהרה מן הצרעת תהיה על ידי המעשה המפרש במקרא
הציווי שנצטווה המצורע להתגלח
הציווי שנצטווינו לעשות הכר במצורע כדי שיפרשו ממנו
הציווי שנצטווינו לעשות פרה אדמה
הציווי שנצטווינו בדין ערכי אדם
הציווי שנצטווינו בדין ערכי בהמה טמאה
הציווי שנצטווינו בערכי בתים
הציווי שנצטווינו בערכי שדות
הציווי שנצטווינו שכל הנהנה מן ההקדש או אוכל קדש, כלומר: תרומה בשגגה - יחזיר מה שאכל
הציווי שנצטווינו שיהא נטע רבעי כולו קודש
הציווי שנצטווינו להניח פאה מן התבואה והפרות וכיוצא בהן
הציווי שנצטווינו להניח את הלקט
הציווי שנצטווינו להניח עמר השכחה
הציווי שנצטווינו להניח לעניים את השאריות הנשארות בכרם בשעת בציר פרותיו
הציווי שנצטווינו להניח לעניים מה שנשר ונפל מן הענבים בשעת הבציר
הציווי שנצטווינו להפריש את הבכורים ולהביאם למקדש
הציווי שנצטווינו להפריש תרומה גדולה
הציווי שנצטווינו להפריש מעשר מצמח הארץ
הציווי שנצטווינו להפריש מעשר שני
הציווי שנצטוו הלויים להפריש מעשר מן המעשר שמקבלים מישראל ולתתו לכהנים
הציווי שנצטווינו להפריש מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמטה
הציווי שנצטווינו להתוודות לפניו יתעלה, שהפרשנו את חובת המעשרות והתרומות
הציווי שנצטווינו לספר חסדיו יתעלה אתנו
הציווי שנצטווינו להפריש חלה מכל עיסה ולתנה לכהן
הציווי שנצטווינו להפקיר כל מה שהצמיחה האדמה בשנת השמטה
הציווי שנצטווינו להשבית עבודת האדמה בשנה שביעית
הציווי שנצטווינו לקדש את שנת החמשים
הציווי שנצטווינו לתקע בשופר בעשרה בתשרי של שנה זו
הציווי שנצטווינו שיחזרו כל הקניינים המכורים בשנה זו לבעליהם
הציווי שנצטווינו שתהא פדיית הקניינים המכורים מבפנים לחומת עיר, עד לסוף שנה אחת בלבד
הציווי שנצטווינו לספור את השנים
הציווי שנצטווינו להשמיט כל המשאות בשנת השמטה
הציווי שנצטווינו לנגוש את הנכרי וללחוץ עליו בתביעת החובות
הציווי שנצטווינו לתן לכהן את הזרוע והלחיים והקבה מכל בהמה טהורה שאנו שוחטים
הציווי שנצטווינו להפריש ראשית הגז ולתנו לכהן
הציווי שנצטווינו בדיני חרמים
הציווי שנצטווינו לשחט בעל חי ואחר כך נאכל ממנו
הציווי שנצטווינו בכסוי הדם בעת שחיטת העוף או החיה
הציווי שנצטווינו בשלוח הקן
הציווי שנצטווינו בסימני בהמה וחיה
הציווי שנצטווינו (לבדק) בסמני העוף