הציווי שנצטווינו בדין ערכי בהמה טמאה, והוא אמרו: "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה" (שם שם, יא-יב).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתמורה ומעילה.