כמה חלקים בספר הזוהר?

הזוהר כולל שלושה חלקים: זוהר מסודר לפי פרשיות התורה; תיקוני זוהר, הכולל שבעים פירושים למילה 'בראשית', וזוהר חדש.

חלק הזוהר עצמו מורכב מכמה חלקים: "רעיא מהימנא", חיבור על תרי"ג מצוות כפי ששמע רבי שמעון בר יוחאי מנפש משה רבנו; מדורי "אידרא" שונים – סודות ומאמרים שנאמרו בכינוס החבורה הקדושה של רשב"י; "היכלות דרשב"י", המתארים את המתרחש בעולמות העליונים; "סתרי תורה" על ספר בראשית, "ספרא דצניעותא" ו"מדרש הנעלם".

האם רשב"י חיבר עוד ספרים?

"שמעתי ממהר"ם הלוי יפה, שרשב"י חיבר ספרים מִסְפַּר כ"ב אותיות: ספר האורה, ספר הברכה וכו'. אך לנו לא נגלה רק אות הזי"ן (ספר הזוהר) – וגם לא נגלה כולו, רק אפס קצהו" (בשם אדמו"ר הזקן בעל התניא, ב'לקוטי רשימות ומעשיות' למשפיע ר' גרונם אסתרמן נ"ע).

אילו סגולות בלימוד הזוהר?

בקהילות ישראל מקובל לעסוק באמירת הזוהר וה'תיקונים', אף ללא הבנה. כך כותב אדמו"ר הזקן (המאמרים הקצרים, תקעא): "מי שהוא בעל עסק גדול, יהיה רוב לימודו בזהר הקדוש, אף כשאינו מבין, כי מה אכפת ליה שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה".

תלמידו הגדול של האדמו"ר הזקן, הצדיק רבי יצחק אייזיק מהומיל, כותב משמו (חנה אריאל, שמות, סד): "וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר".