ב"ה

מצוות עשה

היא הציווי שנצטווינו להאמין באלהות
היא הציווי שנצטווינו להאמין בייחוד
היא הציווי שנצטווינו על אהבתו יתעלה
היא הציווי שנצטווינו להאמין ביראתו יתעלה ובמוראו
היא הציווי שנצטווינו לעבדו יתעלה
הציווי שנצטווינו להתערב בין החכמים ולהתחבר אתם
הציווי שנצטווינו להשבע בשמו יתעלה
הציווי שנצטווינו להדמות לו ית' כפי יכלתנו
הציווי שנצטווינו על קדוש השם
הציווי שנצטווינו לקרא קריאת שמע בכל יום - ערבית ושחרית
היא הציווי שנצטווינו ללמד חכמת התורה וללמדה - וזהו הנקרא: תלמוד תורה
הציווי שנצטווינו במעשה תפילין של ראש
הציווי שנצטווינו במעשה תפילין של יד
הציווי שנצטווינו במעשה ציצית
הציווי שנצטווינו במעשה מזוזה
הציווי שנצטווינו שיקהל העם כולו בשני של סכות של כל מוצאי שמיטה ושיקראו כמה פסוקים ממשנה תורה לפניהם
הציווי שנצטווינו, שכל מלך היושב אצלנו על כסא המלכות יכתוב ספר תורה לעצמו ולא יפרד ממנו
הציווי שנצטווינו שיהא לכל-זכר ממנו ספר תורה לעצמו
הציווי שנצטווינו להודות לו יתעלה אחר כל אכילה
הציווי שנצטווינו לעשות בית לעבודה
הציווי שנצטווינו ליראה אותו הבית הנזכר מאד מאד
הציווי שנצטווינו לשמור את המקדש
הציווי שנצטוו הלויים בלבד, לעבוד במקדש בעבודות ידועות
הציווי שנצטוו הכהנים (בלבד) לרחוץ ידיהם ורגליהם כל פעם שיצטרכו להיכנס להיכל או לקרב לעבודה
הציווי שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני ה'
הציווי שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום
הציווי שנצטווינו לשים לחם הפנים לפני ה' תמיד
הציווי שנצטוו הכהנים לתן את הקטורת בכל יום פעמים על מזבח הזהב
הציווי שנצטווינו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד
הציווי שנצטוו הכהנים להסיר את האפר בכל יום מעל גבי המזבח
הציווי שנצטווינו להוציא את הטמאים מן המקדש
הציווי שנצטווינו לגדל זרע אהרון ולכבדם ולרוממם
הציווי שנצטוו הכהנים ללבש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת, ואחר כך יעבדו במקדש
שנצטווינו שישאו הכהנים את הארון על כתפיהם כשנרצה להעבירו ממקום למקום
הציווי שנצטווינו שיהא לנו שמן עשוי באופן מיוחד למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה
הציווי שנצטווינו שיהיו הכהנים עובדים במשמרות
הציווי שנצטווינו שיתטמאו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה
הציווי שנצטווה כהן גדול לישא בתולה בבתוליה
הציווי שנצטווינו להקריב במקדש שני כבשים בכל יום, ואלה נקראים "תמידין"
הציווי שנצטווינו שיקריב כהן גדול, בכל יום תמיד, מנחה בבקר ובין הערבים
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל יום שבת נוסף על תמיד של כל יום - וזהו מוסף שבת
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל ראש חודש נוסף על תמיד של כל יום- וזהו מוסף ראש חודש
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף על התמיד בכל שבעת ימי הפסח - וזהו מוסף חג המצות
היא מנחת העומר
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן מוסף גם ביום חמשים מיום הקרבת העומר שהוא יום ט"ז בניסן
הציווי שנצטווינו להביא שתי לחם חמץ למקדש
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום א' בתשרי, והוא מוסף ראש השנה
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום העשירי בתשרי
הציווי שנצטווינו בעבודת היום
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף בימי חג הסכות