הציווי שנצטווינו להפריש חלה מכל עיסה ולתנה לכהן, הוא אמרו יתעלה: "ראשית ערסותכם חלה תרימו תרומה" (מדבר טו, כ). וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו במסכת חלה ובמסכת ערלה. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד.