Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם
יום רביעי 24 אפריל 2019
זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
חול המועד של פסח
ארבעה ימים לעומר
הלילה סופרים: 5
היסטוריה יהודית

הרב מנחם זמבא, שהיה גאון עצום בחוכמת התורה, תמך במרד גטו וורשא ואף העניק למורדים את ברכתו וסיוע רב. חמישה ימים לאחר שפרץ המרד, בי"ט בניסן, שלחו האס.אס. אש בבית בו התחבא הרב זמבא. כשניסה להימלט, נורה למוות על ידי הנאצים.

בשנת 1958 גופתו הועלתה לארץ ונקברה אחר הלוויה רבת משתתפים.

הלכות ומנהגים

הימים שבין החג הראשון של פסח ושביעי של פסח, מכונים בשם "חול המועד". בעוד החג עצמו אסור במלאכה, הרי שבחול המועד מותר לעשות מלאכה כזו שללא עשיייתה ייגרם הפסד מרובה.

כמו-כן, במהלך ימי חול המועד אומרים "יעלה ויבוא" בתפילות ובברכת המזון, מוסיפים את אמירת ה"הלל", קוראים בתורה קריאה מיוחדת המתאימה לימי החג, ומוסיפים את תפילת ה"מוסף".

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "חמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבחסד".