Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם
יום שלישי 23 אפריל 2019
זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
חול המועד של פסח
שלושה ימים לעומר
הלילה סופרים: 4
היסטוריה יהודית

שלושה ימים חלפו מאז יציאת מצרים, ופרעה - שנתן ליהודים רשות לצאת לשלושה ימים בלבד - הבחין כי היהודים לא מתכוונים לשוב למצרים. הוא הכין את צבאו למלחמה ורדף אחרי היהודים כדי להשיב אותם למצרים, דבר שהביא בסופו של דבר לקריעת ים סוף ולטביעת מצרים בים.

רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי מליובאוויטש, היה רב בעיר יקטרינוסלב (כיום דנייפרופטרובסק) שבאוקראינה. הוא התפרסם כמקובל ותלמיד-חכם גדול, ועמד ללא חת על משמרת היהדות גם לאחר המהפיכה הקומוניסטית. כעונש על הפצת היהדות הוא נאסר על-ידי השלטונות ונגזר עליו עונש גלות, שם נפטר. אשתו הייתה הרבנית חנה, בתו של הרב מאיר שלמה ינובסקי, רבה של העיר ניקולייב

ביום זה הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, בא בבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל מנחם מענדל, על שם סביו, האדמו"ר השלישי של חב"ד.

הלכות ומנהגים

הימים שבין החג הראשון של פסח ושביעי של פסח, מכונים בשם "חול המועד". בעוד החג עצמו אסור במלאכה, הרי שבחול המועד מותר לעשות מלאכה כזו שללא עשיייתה ייגרם הפסד מרובה.

כמו-כן, במהלך ימי חול המועד אומרים "יעלה ויבוא" בתפילות ובברכת המזון, מוסיפים את אמירת ה"הלל", קוראים בתורה קריאה מיוחדת המתאימה לימי החג, ומוסיפים את תפילת ה"מוסף".