הציווי שנצטווינו לתן לכהן את הזרוע והלחיים והקבה מכל בהמה טהורה שאנו שוחטים, וא אמרו יתעלה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה" (שם יח, ג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק י' מחולין. ואין הלויים חייבים במצווה זו.