הציווי שנצטווינו בטומאת בגד מנגע, צווה זו כוללת כל דיני צרעת בגדים: איך מיטמאים ואיך מטמאים,

מה מהם צריך הסגר או קריעה או שרפה או רחיצה וטהרה וזולת זה, מכל מה שנאמר בכתוב וממה שבא בקבלה.