הציווי שנצטווינו להפריש מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמטה, גם בשלישית אחרי השלישית, כלומר: בשישית מן השמיטה. והוא אמרו יתעלה: "מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך וגו'" (דברים יד, כח).

וגם זו אינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת פאה ובמסכת דמאי ובמסכת מעשרות. וכמה עניינים ממנה מפוזרים במקומות מספר משאר מסכתות זרעים ומסכת מכשירין וידיים.