הציווי שנצטווינו שתהא פדיית הקניינים המכורים מבפנים לחומת עיר, עד לסוף שנה אחת בלבד, אחרי השנה יתקיימו בידי הקונה ולא יצאו ביובל. והוא אמרו יתעלה: "ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה וגו'" (שם שם, כט).

ומצווה זו היא דין בתי ערי חומה. וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים. והיא אינה נוהגת אלא בארץ.