הציווי שנצטווינו להפריש תרומה גדולה, וא אמרו יתעלה: "ראשית דגנך וגו' תתן לו" (דברים יח, ד).

ומצווה זו אינה נוהגת מן התורה אלא בארץ ישראל, וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת תרומות.