ב"ה

השורשים

שאין ראוי למנות בכלל הזה המצוות שהן מדרבנן
שאין ראוי למנות כל מה שלומדים באחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, או מריבוי
שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות
שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה
שאין ראוי למנות טעם המצווה מצווה בפני עצמה
שהמצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה ולאו שבה עם מצוות לא תעשה
שאין ראוי למנות דקדוקי המצווה
שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה
שאין ראוי למנות הלאווים והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם
שאין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן התכליות
שאין ראוי למנות חלקי המצווה כל חלק בפני עצמו, אם כללם מצווה אחת
שאין ראוי למנות חלקי המלאכה מהמלאכות שבא הציווי בעשייתם כל חלק וחלק בפני עצמו
שהמצוות לא ירבה מספרם במספר הימים שתתחייב בהן המצווה ההיא
ראוי למנות העמדת הגדרים במצוות עשה