הציווי שנצטווינו בטומאת זבה, ומצווה זו כוללת הלכות הדברים שבהם היא נעשית זבה, ואיך מטמאה זולתה אחר שנעשתה זבה.