אנו שמחים להציג בפניכם את הלכות בית הבחירה לרמב"ם, יחד עם פירושו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).

לימוד דיני בית המקדש איננו לימוד סתם; במדרש (תנחומא צו, יד) נאמר:

"אמר לו הקדוש ברוך הוא (ליחזקאל הנביא): גדול קרייתה בתורה כבנינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית".

אכן, במשך הדורות עסקו חכמי ישראל בדיני בית המקדש, צורתו וכליו. אך דומה שמלבד המסכתות העוסקות בנושא בתלמוד, הספר הראשון שסיכם דינים אלו בצורה ברורה ונגישה לכל אדם היה הרמב"ם, רבי משה בן מימון, בספרו "משנה תורה".

פירושו של הרב עדין אבן ישראל, המשובץ בתוך דברי הרמב"ם, מאפשרים לימוד קל ונוח לכל אדם. האיורים המובאים כאן אף הם ממחיזים את צורת בית המקדש וההלכות השונות.

תודתנו נתונה מעומק הלב למכון שפע, פרוייקט הרמב"ם היומי והוצאת קורן על עבודתם המסורה ועל נדיבותם.

יהי רצון שנזכה לעסוק בלימוד "צורת הבית", ובשכר זה נזכה לבנייתו בקרוב בימינו ממש.