הציווי שנצטווינו להשבית עבודת האדמה בשנה שביעית, וא אמרו יתעלה: "בחריש ובקציר תשבת" (שמות לד, כא). וכבר נכפל הציווי בעניין זה כמה פעמים ואמר: "שבת שבתון יהיה לארץ" (ויקרא כה, ד).

וכבר הזכרנו מקדם את דבריהם ז"ל: "האי שבתון - עשה הוא". ואמר יתעלה עוד: "ושבתה הארץ שבת לה'" (שם שם, ב),

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת שביעית. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל.