הציווי שנצטווינו להניח לעניים מה שנשר ונפל מן הענבים בשעת הבציר, וא אמרו: "ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם" (שם).

וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו במסכת פאה. ואינה נוהגת מן התורה אלא בארץ.