הציווי שנצטווינו להתוודות לפניו יתעלה, שהפרשנו את חובת המעשרות והתרומות, להתנקות מהם גם בדבור, כדרך שהתנקינו מלהחזיק בהן בפעל, וזהו הנקרא: "וידוי מעשר". והציווי בזה הוא אמרו יתעלה: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה וגו'" (שם כו, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו ואופן הביעור ועניינו בפרק אחרון ממעשר שני.