Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
מצוות: כיצד?
מסתבר שסיר החמין שמבעבע על הפלטה מכיל מסורת יהודית בת אלפי שנים...
מולטימדיה
בסיום התוועדות, הרבי מברך ברכה המזון ומחלק דולרים לתת לצדקה.
חגים
מדריך ל'שלושת השבועות'
הרב שניאור אשכנזי
סיפור מיוחד שמלמד אותנו: למצוות שאנחנו עושים יש השפעה פיזיולוגית על הגוף שלנו!
במעגל החיים
אליהו הנביא ביקר את עם ישראל שלדעתו נטש את הברית עם אלוקים, והקדוש ברוך הוא אמר לו: מעכשיו תהיה נוכח בכל ברית ותראה בעצמך שהם שומרים על הברית!
מצוות: כיצד?
להתחבר לאלוקים על הבוקר
במעגל החיים
שיחה מאלפת של הרבי עם הסופר האמריקאי הארווי סבדוס
מצוות: כיצד?
אם חיללת שבת בטעות, יש דרך לתקן: להתחזק בשמירת השבת ולהפיץ את ערכי השבת לאחרים.
מולטימדיה
למה אנחנו אוכלים חלה? ולמה אנחנו מכסים אותה? פרק נוסף בסידרה של דו-שיח בין רב ואיש עסקים.

גליא שבתורה (תורת הנגלה) נקראת מים, ואל מים הולכים. פנימיות התורה נקראת אש, ומאש מפחדים. לפיכך על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אין לך לפחד, כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא.

– אדמו"ר האמצעי
חיפוש בתי חב"ד
עקבו אחרינו