Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
שאלות ותשובות
טיפים מעולים להצליח להתמיד
במעגל החיים
אין תשובה תיאולוגית לשאלה "למה קרתה השואה?". אסור לפרש אותה כעונש על חטאים, מוטב לשתוק ולקבל את הסתרת הפנים האלוקית
מולטימדיה
תצלום וידאו צבעוני נדיר משנות השבעים - הרבי מחלק לפעילי המצוות דולרים לצדקה בהתוועדות
פרשת השבוע
פרשת השבוע היא המשך דבריו של משה, המשלב בין דברי תוכחה, איזכור החטאים שביצעו במדבר, דברי עידוד לקראת הכניסה לארץ המובטחת ותיאור מרנין לב על אופיה המיוחד של הארץ
הרב שניאור אשכנזי
הצדקה היא לא שלנו, אלוקים רק מעביר אותה דרכנו
במעגל החיים
יום הולדת שלוש - לבנות
במעגל החיים
על ברית מילה מודיעים, מתי ואיפה תתקיים - אבל לא מזמינים במפורש את האורחים. למה? הסיבה המעניינת מאד - בפנים.

טובה פעולה אחת מאלף אנחות.

– הרבי הרש"ב
חיפוש בתי חב"ד
עקבו אחרינו