הציווי שנצטווינו להניח את הלקט, הוא אומרו: "ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם" (שם כג, כב). וגם זה לאו שנתק לעשה, כמו שנתבאר במסכת מכות לגבי פאה. וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו במסכת פאה.

ודין תורה, שלא תהא נוהגת אלא בארץ.