הציווי שנצטווינו להניח לעניים את השאריות הנשארות בכרם בשעת בציר פרותיו, ן הנקראות עוללות, וגם בהן אמר הכתוב: "לעני ולגר תעזב אתם" (ויקרא יט, י) אחר שהזכיר את העוללות, וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת פאה.

ואינה נוהגת מן התורה אלא בארץ.