הציווי שנצטווינו בערכי בתים, והוא אמרו: "ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה' והעריכו הכהן" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים.