הציווי שנצטווינו בכסוי הדם בעת שחיטת העוף או החיה, והוא אמרו יתעלה: "ושפך את דמו וכסהו בעפר" (ויקרא יז, יג). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ו' מחולין.