Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

מטות

בין המצרים ותשעה באב
מה קרה בשבעה עשר בתמוז

אמר להם השטן: משה רבכם, היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להם: כבר חלפו שש שעות! – ולא השגיחו עליו. – מת! – ולא השגיחו עליו. הראה להם דמות מיטתו
מאמרים
למה אוכלים צ'ולנט בשבת?

מסתבר שסיר החמין שמבעבע על הפלטה מכיל מסורת יהודית בת אלפי שנים...
רגע של מצווה
תפילת שחרית
היהדות מספקת לאדם הזדמנויות רבות במשך היום לתקשר עם בורא העולם. עם זאת, במשך היום ישנם שלוש פעמים מיוחדות המוקדשות רק עבורו
תוכנית 775
דולרים לצדקה

בסיום התוועדות, הרבי מברך ברכה המזון ומחלק דולרים לתת לצדקה.
מטות
סיכום פרשת מטות: נלחמים במדין
פרשת מטות מביאה את דיני השבועה וכיצד ניתן להפר שבועות, מספרת את סיפורה של מלחמת מדין ואת רצונם של חלק מעם ישראל לקבל את נחלתם מחוץ לארץ
בין המצרים ותשעה באב
סיפורים ומשלים
פתאום הרבי מבעלז הוריד את המגבת ולחץ לאברך את היד

סיפור מיוחד שמלמד אותנו: למצוות שאנחנו עושים יש השפעה פיזיולוגית על הגוף שלנו!
מאמרים
הצילו, חיללתי שבת! יש תיקון?

אם חיללת שבת בטעות, יש דרך לתקן: להתחזק בשמירת השבת ולהפיץ את ערכי השבת לאחרים.
הריון ולידה
למה מכינים כיסא לאליהו בברית?

אליהו הנביא ביקר את עם ישראל שלדעתו נטש את הברית עם אלוקים, והקדוש ברוך הוא אמר לו: מעכשיו תהיה נוכח בכל ברית ותראה בעצמך שהם שומרים על הברית!
למה אנחנו עושים את זה
למה אנחנו מכסים את החלה באמירת הקידוש?

למה אנחנו אוכלים חלה? ולמה אנחנו מכסים אותה? פרק נוסף בסידרה של דו-שיח בין רב ואיש עסקים.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.


— מסכת פסחים קטז
הדפס את המגזין