הציווי שנצטווינו בטומאת בית מנגע, צווה זו כוללת כל טומאת בתים: איזה מהם צריך הסגר או נתיצת מקצת הקירות או נתיצת כולו, במה מטמא ואיך מטמא.