הציווי שנצטווינו להקריב במקדש שני כבשים בכל יום, ואלה נקראים "תמידין", והוא אמרו יתעלה: "שנים ליום עולה תמיד" (במדבר כח, ג). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו וסדר הקרבתם ועשיתם בפרק ב' מיומא ובמסכת תמיד.