הציווי שנצטווינו להודות לו יתעלה אחר כל אכילה, והוא אמרו יתעלה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" (שם ח, י).

ולשון התוספתא: "ברכת המזון מן התורה, שנאמר: ואכלת ושבעת וברכת את ה'". וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת ברכות.