ב"ה

מצוות עשה

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום השמיני של חג הסכות
הציווי שנצטווינו לעלות למקדש שלש פעמים בשנה
הציווי שנצטווינו על הראיה
הציווי שנצטווינו בשמחה ברגלים
הציווי שנצטווינו להקריב כבש הפסח ביום י"ד בניסן
הציווי שנצטווינו לאכל כבש הפסח בליל ט"ו בניסן כפי תנאיו הנזכרים
הוא הציווי שנצטווינו על שחיטת פסח שני למי שנמנע ממנו פסח ראשון
הציווי שנצטווינו לאכול בשר פסח שני בליל ט"ו באייר על מצה ומרור
הציווי שנצטווינו לתקוע בחצוצרות במקדש בעת הקרבת כל קורבן מקורבנות הפרקים
הציווי שנצטווינו שיהא כל קורבן שנקריב מן הבהמה בן שמונה ימים ולמעלה ולא פחות מזה
הציווי שנצטווינו שיהא כל קורבן שנקריב שלם במינו
הציווי שנצטווינו להקריב מלח עם כל קורבן
הציווי שנצטווינו במעשה קורבן העולה
הוא הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן חטאת באופן הנזכר
הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן אשם באופן הנזכר
הציווי שנצטווינו שיהא מעשה זבח השלמים
הציווי שנצטווינו שיהא מעשה המנחה
הציווי שנצטווינו שיקריבו בית-דין קורבן, אם שגגו והורו שלא כהלכה
הציווי שנצטווינו שיקריב כל מי ששגג בחטא מן החטאים הגדולים הידועים קורבן חטאת
הוא הציווי שנצטווינו להקריב קורבן מסוים אם יש לנו ספק
הציווי שנצטווינו שכל העובר עברות מסוימות יקריב קורבן אשם ויתכפר לו - וזהו אשם ודאי
הציווי שנצטווינו להקריב קורבן עולה ויורד על עברות מסוימות
הוא הציווי שנצטווינו להודות בחטאים שחטאנו לפניו יתעלה בדבור, כשנשוב מהם
הציווי שנצטווינו שכל איש זה אם נרפא מזיבותו יקריב קורבן
הציווי שנצטווינו שכל אשה זבה, אם נתרפאה מן הזיבות, תקריב קורבן
הציווי שנצטווינו שכל יולדת תקריב קורבן
הציווי שנצטווינו שכל מצורע יקריב קורבן אם נרפא מנגעו
הציווי שנצטווינו להפריש מעשר ממה שיולד לנו בכל שנה מן הבהמה הטהורה
הציווי שנצטווינו בקידוש בכורות
הציווי שנצטווינו לפדות בכור אדם ולתן אותו הפדיון לכהן
הוא הציווי שנצטווינו לפדות פטר חמור בשה דווקא
הוא הציווי שנצטווינו בעריפת פטר חמור, אם אינו רוצה לפדותו
הציווי שנצטווינו לצאת ידי כל החיובים המוטלים עלינו ברגל הראשון
הוא הציווי שנצטווינו להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה בלבד
הציווי שנצטווינו להביא כל מה שנתחייבנו חטאת ועולה ואשם ושלמים לבית הבחירה
הציווי שנצטווינו לפדות מן הקדשים מה שנולד בו מום
הציווי שנצטווינו שתהא התמורה קדש
הציווי שנצטוו הכהנים לאכל שירי מנחות
הציווי שנצטוו הכהנים לאכל בשר הקדשים
הציווי שנצטווינו לשרוף קדשים שנטמאו
הציווי שנצטווינו לשרוף הנותר
הציווי שנצטווה הנזיר לגדל שערו
הציווי שנצטווה הנזיר בגילוח ראשו והבאת קורבנותיו כתם ימי הנזירות
הציווי שנצטווינו לקיים כל מה שהטלנו על עצמנו בדיבור
הציווי שנצטווינו בהפרת נדרים
הציווי שנצטווינו בטומאת הנבלה
הציווי שנצטווינו בטמאת שמונה מינים מן השרצים
הציווי שנצטווינו לדון בטומאת אוכלין ומשקין כדינים האמורים בהם Impurity of Food and Drink
הציווי שנצטווינו בטומאת הנדה
הציווי שנצטווינו בטומאת היולדת