הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום א' בתשרי, והוא מוסף ראש השנה, א אמרו יתעלה: "ובחדש השביעי באחד לחדש וגו' ועשיתם עלה לריח ניחח לה'" (במדבר כט א-ב)