הציווי שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום, והוא אמרו יתעלה: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם" (במדבר ו, כג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק האחרון ממגילה ומתענית ובפרק ז' ממסכת סוטה.