הציווי שנצטוו הכהנים להסיר את האפר בכל יום מעל גבי המזבח, וזוהי שקוראים: "תרומת הדשן" והוא אמרו יתעלה: "ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד וגו' והרים את הדשן" (שם שם, ג,).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת תמיד וכיפורים.