הציווי שנצטווינו לשים לחם הפנים לפני ה' תמיד, והוא אמרו יתעלה: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" (שמות כה, ל). וכבר ידעת לשון התורה בנתינת לחם חדש כל שבת, ושיהא עמו לבונה, ושיאכלו הכהנים מה שנעשה בשבת הקודמת.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפי"א ממנחות.