הציווי שנצטווינו להקריב קורבן נוסף ביום העשירי בתשרי, אמרו יתעלה: "ובעשור לחדש השביעי וגו' והקרבתם עלה לה' ריח ניחח". (שם שם, ז-ח).