הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל ראש חודש נוסף על תמיד של כל יום- וזהו מוסף ראש חודש, אמרו יתעלה: "ובראשי חדשיכם וגו'" (שם שם, יא).