היא הציווי שנצטווינו ללמד חכמת התורה וללמדה - וזהו הנקרא: תלמוד תורה, והוא אמרו "ושיננתם לבניך" (שם שם, ז).

ולשון ספרי: "ושיננתם לבניך - אלו תלמידיך". וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידיים קרויים בנים, שנאמר: ויצאו בני הנביאים" (מלכים-ב ב, ג) ושם אמרו "ושיננתם - שיהיו מחדדים בתוך פיך: כשאדם שואלך דבר, לא תהא מגמגם לו, אלא תהא אומר לו מיד".

וכבר נכפל צווי זה כמה פעמים: "ולימדתם ועשיתם, [ו]למען ילמדו" (דברים לא, יב). וכבר הרבו להדגיש מצווה זו ולזרז עליה בהרבה מקומות בתלמוד.

ואין הנשים חייבות בה, שהרי נאמר "ולמדתם אותם את-בניכם", אמרו: "בניכם - ולא בנותיכם", כמו שנתבאר בגמרא קדושין.