הציווי שנצטווה כהן גדול לישא בתולה בבתוליה, והוא אמרו יתעלה: "והוא אשה בבתוליה יקח" (שם שם, יג). ובפרוש אמרו: "עושה היה ר' עקיבא ממזר אפילו מחייבי עשה". וביארו את זה כגון: שבעל כהן גדול [מי] שאינה בתולה - שהיא אסורה עליו בעשה. לפי שהכלל הוא אצלנו לאו הבא מכלל עשה - עשה. הנה נתבאר שהיא מצוות עשה. ואמרו עוד: "ומצווה על הבתולה".

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ו' מיבמות, ובמקומות בכתובות וקדושין.