הציווי שנצטווינו במעשה מזוזה, והוא אמרו יתעלה: "וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך" (דברים ו, ט).

וכבר נכפל הציווי בעניין זה; ודיני מצווה זו כולם נתבארנו בפ"ג ממנחות.