הציווי שנצטווינו בטמאת שמונה מינים מן השרצים, ומצווה זו כוללת טומאת שרץ ודיניה.