הציווי שנצטווינו להקריב מלח עם כל קורבן, אמרו יתעלה: "על כל קרבנך תקריב מלח" (ויקרא ב, יג). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בספרא ובכמה מקומות במנחות.