הציווי שנצטווינו על הראיה, והוא אמרו יתעלה: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך" (דברים טז טז). ועניין מצווה זו, שיעלה האדם עם כל בן זכר שיש לו, שאפשר לו להלך לבדו יעלהו למקדש ויקריב קורבן עולה כשיעלה. והקורבן הזה שמקריב בעלותו הוא הנקרא עולת ראיה.

וכבר הקדמנו והזכרנו אמרם: "שלוש מצוות נצטוו ישראל ברגל: חגיגה. ראיה ושמחה".

וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו, כלומר, מצוות ראיה, במסכת חגיגה. וגם זו אין הנשים חייבות בה.