הציווי שנצטווינו שיקריבו בית-דין קורבן, אם שגגו והורו שלא כהלכה, הו אמרו יתעלה: "ואם כל-עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל" (שם ד, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו והתנאים שבה בשלמות במסכת הוריות ובכמה מקומות ממסכת זבחים.