ואלה שמות בני ישראל הבאים למצרים את יעקב איש וביתו באו. ראובן ושמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש", (שמות א, א-ד).

אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן להודיע חיבתן, שנמשלו לכוכבים שמוצאין ומכניסן במספר ובשמותן, שנאמר "המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא". (רש"י)

ספירה ומתן שמות שייכים לביטויי האהבה רבי-העוצמה ביותר. הקשב לילד הסופר את ממתקיו, או לשמות של אהבה, ותדע מה פירוש לטפח, להעריץ ולאהוב.

המספר והשם שומרים על משמעותם אפילו כאשר האותות "חדורי התשוקה" של האהבה כבר לא תופסים – או שמעולם לא תפסו. חיבוק או נשיקה אין בהם כל משמעות אלמלא יכול מקבלן לחוש בהם ולהגיב להם. אך מעשה הספירה יביע גם את החיבה שאנו רוחשים כלפי חפצים דוממים, והגייתו של שם תגרום לסערת רגשות זמן רב לאחר שהאדם נושא השם כבר מזמן יצא מעולמנו.

בפתחו של ספר שמות, שנים עשר בניו של יעקב – החיבור שבין האומה הצעירה לבין אבותיה המייסדים – הלכו לעולמם, והעם היהודי נכנס לתקופת הגלות הראשונה שלו, תקופה בת 210 שנה של גלות ושל ניתוק רוחני. בנקודה זו מאשר בורא-עולם מחדש את הקשר שלו עם בני עמו, וזאת באמצעות ספירתם ונתינת שמות להם. אלוקים אומר למעשה: אף אם המבחנים שאתם עומדים לעבור ימיתו את תגובתכם אליי, הרי אהבתי לכם תישאר איתנה.

שני הפנים של ישראל

הספירה והשם מתייחסים לשני היבטים שונים ואף הפוכים של נושאם.

המספרים הם היסוד המשווה המובהק. האמירה "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש" מייחסת לכל נפש, לכל אדם, מעמד שווה בתוך הסך-הכל. כל אחת מנפשות אלו היא אינדיבידואל ייחודי, שיש לו מעלות וחולשות משלו. בסופרנו אותן, אנו מדגישים את המכנה המשותף שלהן, כלומר, את עצם עובדת קיומן. במישור זה, כל אחת משבעים הנפשות משמעותה בדיוק "נפש אחת", לא פחות ולא יותר מזה.

כמובן, שמות מזכירים דווקא את ההפך מתכונות משותפות. השם מעניק זהות, מייחד אדם מרעהו, מבחין בין פרטים שונים. דבר זה נכון במיוחד בתורה, שם השמות ניתנים לאנשים ולמקומות כדי לבטא את מאפייניהם הייחודיים ולזהות את תפקידם הספציפי.

לכל אורך גלות מצרים הארוכה והמרה, אלוקים הוסיף לאהוב אותנו ולשמור עלינו דרך שני פנים שונים אלו של ישראל. הוא ספר את תמצית מהותנו, את הגרעין הבל-יימחה של הנשמה היהודית, והוא נתן שם לאלפי הביטויים של מהות זו, שתרגומם נטל את צורתם ודמותם של אלפי ולאחר מכן מיליוני חיים אינדיבידואליים.