כשהם הגיעו לגור במצרים הם היו קבוצה קטנה של אנשים, אזרחים זרים שבאו לפתוח חיים חדשים במדינה לא מוכרת. כשהם עזבו בערך מאתיים שנה לאחר-מכן, הם מנו למעלה משני מיליון איש.

אלו הם יעקב ובניו, שירדו למצרים לאחר שגילו שיוסף, הבן/אח האבוד הפך למשנה למלך המצרי.

במאמר זה נעסוק בפרט שולי לכאורה של אותו מסע: מספר האנשים שירדו למצרים.

שבעים, שבעים

כאשר התורה מספרת על הירידה למצרים, היא מציינת את המספר המדוייק של המשתתפים במסע: "כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים1 ".

אנו פוגשים את המספר הזה פעמיים נוספות, הראשונה בפרשת שמות2 בה מסופר ש"ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב – שבעים נפש" ולאחר-מכן כאשר משה רבינו, זמן קצר לפני מותו, מספר לעם ישראל על ההיסטוריה העשירה שלהם, הוא רואה לנכון לציין כי "בשבעים3 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב". אם הפסוק הזה נשמע לכם מוכר במיוחד זה בגלל שהוא נאמר גם בליל הסדר, כחלק מההגדה של פסח.

מדוע התורה טורחת לציין את המספר שבעים? ומי בדיוק היו אותם שבעים איש? מתברר שפרשני עוסקים בנושא בהרחבה.

מדוע חשוב לדעת את המספר המדוייק?

התורה טרחה לציין את המספר המדוייק של המשתתפים במסע, וזאת בשל החיבה הגדולה שבורא העולם רוחש לעם ישראל.

כך נאמר במדרש4 (כאן בעיבוד קל):

אמר רבי יצחק – כאשר אדם זורע חיטים, הוא מונה את מספר הזרעים כשהוא זורע אותן, ולאחר-מכן כשהיבול גדל הוא סופר אותן שוב. כך גם כאשר בני ישראל ירדו למצרים בורא העולם ספר אותם, וכשהם עלו ממצרים הוא ספר אותם שוב.

בני-ישראל נמשלו לחיטים. בשונה מהמוץ והתבן, להם האיכר לא מייחס חשיבות מיוחדת, החיטים זוכים לתשומת לב אישית וכך גם עם ישראל.

70, או 69?

כעת נעבור לשאלה השניה: מי נכלל במספר שבעים.

התורה עצמה מפרטת את רשימת המשתתפים במסע. הרשימה מכילה רק את הבנים והבנות והנכדים של יעקב אבינו (היא לא כוללת את נשותיהם של השבטים כי הן לא היו בנותיו של יעקב), אבל חישוב פשוט מגלה שבסך הכול מופיעים ברשימה רק 69 איש ולא שבעים5 .

לשאלה זו ניתנו הסברים שונים.

יוכבד נולדה בין החומות. לפי דברי רבי חמא בר חנינא בתלמוד6 , רגע קצר לפני הכניסה למצרים – "בין החומות" – נולד ללוי בת נוספת, יוכבד. כך ברגע האחרון המספר אכן הושלם לשבעים. אותה יוכבד התפרסמה מאוחר יותר כאחת המיילדות העבריות שסירבה לציית לגזירת פרעה ולהשמיד את התינוקות הזכרים שנולדו במצרים ואף זכתה לשכר מיוחד על כך.

צריכים לספור גם את יעקב. לפי הסברו של רבי אברהם אבן עזרא7 , למרות שהפסוק מציין ששבעים המשתתפים היו "יוצאי ירך יעקב", הרשימה כוללת גם את יעקב עצמו שהשלים למספר שבעים.

הקדוש ברוך הוא היה חלק מהם. במדרש8 מובא: "הקדוש ברוך הוא נכנס עמהם במנין, ועלו למספר שבעים, לקיים מה שנאמר 'אנכי ארד עמך מצרימה'."9

שרח בת אשר השלימה את המספר. במדרש אחר10 מצויין כי הייתה זו שרח בת אשר, האישה האגדית שזכתה לאריכות ימים יוצאת מן הכלל, שהשלימה את המספר שבעים.

מה מסמל המספר שבעים?

על-פי תורת הסוד11 , למספר שבעים משמעות מיוחדת הקשורה לכך שבמנורת בית המקדש היו שבעה קנים. כל קנה סימל מידה אחת, וכל מידה כלולה מעשר12 ובסך הכול שבעים.

קני המנורה מסמלים שבעים דרכים ושורשים דרכם עם ישראל מתחבר לבורא העולם. באמצעות קני המנורה ושבעים השורשים יכול כל אחד לגלות בליבו אהבה לאלוקים.

כנגד אותם שבעים נפש נמצא מספר שבעים אחר, מפורסם אף הוא: שבעים אומות העולם13 .

כמה נפשות אתם?

מסר חשוב לחיים מופיע בדבריו של אדמו"ר הזקן14 :

כאשר התורה מספרת על מסעותיו של עשו15 , היא משתמשת במילה "נפשות", לשון רבים. ואילו במסעו של יעקב היא מכנה את כל המשתתפים בשם שבעים נפש, לשון יחיד.

מדוע? אצל עשו שררו פירוד לבבות וגאווה, והדבר גרם לכך שכל אחד היה נפרד ובודד. לעומת זאת, במחנה יעקב שררו הקדושה והביטול, ולכן ניתן היה לקרוא לכולם בשם "נפש" אחת ויחידה.

כאן טמון איפוא הסוד לאחדות אמיתית.