ראש השנה היהודי הוא היום הראשון בלוח השנה היהודי. ביום זה אנו מקבלים על עצמנו את מלכותו של האלוקים כמלך על כל הארץ. הוא מכונה בשם 'ראש השנה' ולא 'תחילת השנה' שכן כשם שהראש מכיל בתוכו את חיי הגוף כולו, כך ראש השנה הוא היום בו בורא העולם מעניק פרנסה, בריאות וחיים לשנה הבאה עלינו לטובה.

מה קרה בראש השנה?

אדם בעולם. בששת ימי בראשית ברא האלוקים את העולם. בתחילה הוא ברא את השמיים והארץ, האור והחושך. בהמשך הוא ברא את האילנות, מאורות השמיים, החיות והעופות. העולם קרם עור וגידים אך משהו עדיין היה חסר: אדם שיבוא ויבחין בגדולתו של הבורא.

ביום השישי לבריאת העולם ברא האלוקים את האדם הראשון. הוא היה זה שהכיר בגדולתו של מי שאמר והיה העולם, וקרא לכל ברואי הארץ "בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו". מעשה הבריאה הושלם עם בריאת האדם.

מדי שנה בשנה אנו מציינים את ראש השנה ביום בריאת האדם הראשון. כאז, בכל שנה בא' בתשרי אנו ממליכים את האלוקים למלך עלינו. על-ידי תקיעת שופר ואמירת פסוקים מן התנ"ך, אנו מכירים בהכנעה בגדולת הבורא ומבקשים ממנו: “וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

החטא הראשון. זמן קצר לאחר שנברא האדם ראה האלוקים כי "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו" וברא את חוה, אשתו של אדם. הוא ציווה עליהם: פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשוה. בנוסף הוא אסר עליהם לאכול מפרי עץ הדעת.

הנחש שהיה ערמומי שבחיות פיתה את חוה לאכול מפרי עץ הדעת. היא התפתתה ואף נתנה לאדם לאכול מפרי העץ. האלוקים העניש את האדם, חוה ואת הנחש וגירש אותם מגן העדן. חטא עץ הדעת, שהיה החטא הראשון בתולדות האנושות, התרחש ביום בריאת האדם, בא' בתשרי.

הניסיון הקשה מכולם. יום ראש השנה הוא גם היום בו אברהם אבינו עמד בניסיון הקשה מכולם והוכיח את נכונותו לציית לצו האלוקים גם במחיר הקרבת היקר לו מכל – בנו יחידו. לאחר שאלוקים התגלה אליו וציווהו להעלות לעולה את יצחק, הבן שנולד לשרה אשתו לאחר 90 שנות עקרות, אברהם ציית ויצא אל הר המוריה, שם ביקש להעלות את בנו לעולה. כשאברהם שלח את ידו ולקח את הסכין לשחוט את בנו, התגלה אליו מלאך האלוקים וגילה לו כי היה זה רק ניסיון בו עמד בהצלחה. תמורת יצחק יעלה אברהם איל לעולה, ובשכר נכונותו לקיים את הצו האלוקי זרעו של אברהם ירבה ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים. בראש השנה אנו תוקעים בשופר בין היתר כדי להזכיר לפני האלוקים את מעשה העקדה.

מה עושים בראש השנה?

הדלקת נרות. כמדי שבת וחג, עם היכנס החג נשים ובנות מדליקות נרות של חג. לאחר ההדלקה הן מברכות "ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הזיכרון". כאשר ראש השנה חל בשבת הן מוסיפות "להדליק נר של שבת ושל יום הזיכרון". הברכה השניה: “ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". בלילה השני של ראש השנה מדליקים את הנרות לאחר צאת הכוכבים מאש דלוקה (בשל קדושת החג לא יוצרים אש חדשה) ומברכים את אותן הברכות.

לשנה טובה תכתב ותחתם. לאחר תפילת ערבית של הלילה הראשון, מאחלים איש לרעהו: “לשנה טובה תכתב ותחתם".

תפוח בדבש לשנה טובה ועוד. בסעודת הלילה הראשון של ראש השנה לאחר הקידוש, נהוג לאכול מאכלים המסמלים את תקוותנו לשנה טובה ומתוקה. טובלים תפוח בדבש, מברכים עליו "בורא פרי העץ" ומוסיפים "יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". אוכלים רימון (שירבו זכויותינו כרימון) וראש של דג או של איל (שנהיה לראש ולא לזנב) וכן טובלים את החלה בדבש. ישנם המוסיפים ואוכלים מאכלים שונים, לפי מנהג עדתם. (לחצו כאן לקריאה מדוע דווקא דבש?)

תקיעת שופר. במשך היום הראשון והשני של ראש השנה יש לשמוע את תקיעת השופר (כשהיום הראשון של החג חל בשבת לא תוקעים בו בשופר). למרות שבדרך-כלל תוקעים בשופר בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, ניתן לשמוע את התקיעות עד שקיעת החמה בכל מקום. שלוחי חב"ד רבים ברחבי העולם יוצאים לרחובות הערים כדי לזכות יהודים במצווה חשובה זו. לחצו כאן כדי למצוא בית חב"ד בעירכם ולברר על זמני תקיעת שופר בראש השנה. תוקעים בשופר בימי חול בלבד. (לחצו כאן לקריאת עשר סיבות מדוע אנו תוקעים בשופר?)

תשליך. לאחר תפילת מנחה של היום הראשון של ראש השנה כשחל ביום חול, או ביום השני כאשר היום הראשון חל בשבת, נהוג ללכת למקור מים עם דגים ולומר תפילה מיוחדת המכונה "תשליך", על פי הפסוק “ותשליך במצולות ים כל חטאתם”. לאחר התפילה מנערים את שולי הבגדים ובכך "משליכים" את החטאים לנהר. (לחצו כאן לנוסח התשליך)

פרי חדש. כשאומרים את ברכת "שהחיינו" בהדלקת הנרות וכן בקידוש בלילה השני של ראש השנה, יש לכוון על אכילת פרי חדש שלא אכלו ממנו בעונה האחרונה. את הפרי החדש אוכלים לאחר הקידוש.

לסיום

אנו מבקשים לנצל הזדמנות זו לאחל לקוראינו ולכל עם ישראל: שנה טובה ומתוקה. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. מי ייתן והשנה החדשה תביא עמה רק בשורות טובות, בריאות, פרנסה, נחת ושלווה לעם ישראל ולעולם כולו. מי ייתן ובשנה החדשה נזכה שאלוקים יקרא סוף לצרותינו וישלח לנו את גואל צדק, אמן.