ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב יום הכיפורים תנש"א