ב"ה

נוסח המברק להקפות שניות בירושלים עיה"ק, באה"ק תובב"א