ב"ה

נוסח המברק לאנ"ש בכל רחבי תבל לחג הסוכות, זמן שמחתנו, תנש"א