ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת מסירת האתרוגים מכפר חב"ד, יום ד', ערב חה"ס תנש"א