שאלה:

למה מדליקים נר נשמה בערב יום כיפור?

בערב יום הכיפורים מדליקים נר נשמה, אבל לא רק. יש עוד כמה נרות שנהוג להדליק בערב יום הכיפורים לפני כניסת החג:

נר יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא יום שבתון, יום קדוש שאסור במלאכה. וכמו בכל ערב שבת וחג, גם בערב יום הכיפורים מדליקים נרות בבית.

על הדלקת הנרות מברכים "ברוך אתה אד-ני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים" (וכשיום הכיפורים חל בשבת אומרים "להדליק נר של שבת ויום הכיפורים"), ואחר כך מברכים "ברוך אתה אד-ני א-להינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"1 .

המצווה הזו שייכת לאישה, ובהיעדר אישה בבית – הגבר ידליק את הנרות ויברך.

נר הכבוד

יום הכיפורים הוא היום הקדוש והמכובד ביותר בשנה. הנביא ישעיהו אומר: "בָּאֻרִים כַּבְּדוּ ה'2 " - "אוּר" זו אש, ופירוש הפסוק הוא שצריך לכבד את אלוקים בהדלקת נרות. כדי לקיים את קריאת הנביא, מדליקים נרות בבית הכנסת לכבוד היום הגדול3 .

נר החיים

נר נוסף שנוהגים להדליק בערב יום הכיפורים מכונה "נר החיים". המנהג הזה (שנפוץ בעיקר בקהילות אשכנז) מבוסס על הפסוק שמדמה את נשמת האדם לנר שבוער: "נר ה' – נשמת אדם"4 . טעם המנהג הוא לסמל כי ביום הכיפורים ייחתם דינו של מדליק הנר לטובה והוא יזכה לחיות עד סוף השנה.

את "נר החיים" מדליקים בבית הכנסת (אפשר גם בבית), והוא צריך לדלוק במשך כל היממה של יום הכיפורים, עד לצאת החג. אם הנר בער עד צאת הצום ולא נכבה, הרי זה סימן שגם שלהבת הנשמה של מי שהדליק את הנר תמשיך 'לדלוק' – כלומר, שהאדם ימשיך לחיות5 .

אם "נר החיים" כבה ביום הכיפורים זהו סימן שלילי עבור המדליק. כדי לתקן זאת, מדליקים את הנר שוב במוצאי יום הכיפורים ומניחים לו לבעור עד שיכלה כולו, וכן נזהרים מעתה ואילך לא לכבות לעולם את "נר החיים" שמדליקים מדי שנה, ואף לא לאפשר לאחרים לכבות אותו6 .

למעשה, רק גברים נשואים מדליקים את "נר החיים"7 .

נר נשמה

נהוג להדליק "נר נשמה" לזכר נשמת הורה שנפטר. זאת מפני שיום הכיפורים הוא יום גורלי ומכריע לא רק עבור אנשים חיים, אלא גם עבור נשמות הנפטרים שכבר נמצאות בגן עדן. גם הן נידונות במשפט בבית דין של מעלה, וכשמדליקים עבורן נר בעולם הזה הן זוכות להתעלות למדרגה רוחנית גבוהה יותר8 .

מעניין לציין שהמדרש מספר כי אחד הדברים שהרגיזו במיוחד את המן הרשע היה המנהג היהודי להדליק בערב יום הכיפורים נר עבור כל הורה ולא להסתפק בנר אחד לזכר כל הקרובים9 . הוא כנראה לא הבין את המשמעות הרוחנית של המנהג הזה, וראה בו נוהג מוזר ובלתי נסבל שיש להפסיק אותו. אבל בסופו של דבר הגיע הניצחון הנסי בחג הפורים, והמנהג המיוחד הזה, כמובן, המשיך להישמר באדיקות על ידי היהודים...

רוצים לדעת מה עוד עושים בערב יום כיפור? לחצו כאן