האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האשה בחיי האשה, והוא אמרו יתעלה: "ואשה אל-אחתה לא תקח" (שם, יח).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.