האזהרה שהזהרנו מלבוא על הזכור, והוא אמרו: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא" (שם, כב).

וכבר נכפל הלאו בעניין זה בעצמו ואמר: "לא יהיה קדש מבני ישראל" (דברים כג, יח), וזוהי הסברא הנכונה שלאו זה נכפל לחיזוק, לא שהוא אזהרה לנשכב; וממה שאמר: "לא תשכב" נלמדה אזהרה לשוכב ונשכב.

ובגמרא סנהדרין נתבאר שר' ישמעאל הוא שעושה "לא יהיה קדש" אזהרה לנשכב, ולפיכך הבא על הזכור והביא זכור עליו בעלם אחד - חייב שתים לדעת ר' ישמעאל, ור' עקיבא אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר בתורה: "ואת זכר לא תשכב" - קרי ביה: לא תשכב. לפיכך הבא על הזכור והביא זכור עליו בעלם אחד - לדעתו אינו חייב אלא אחת.

אמרו בטעם עניין זה: לא תשכב ולא תשכב - חדא היא, ולדעתו בא "לא יהיה קדש" לחיזוק, כמו שאמר: "לא תנאף" והוא אזהרה לאשת איש, כמו שביארנו, ואמר: "ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך", ורבים כמו זה כמו שביארנו בכלל התשיעי.

והעובר על לאו זה - בסקילה. ואם לא נסקל - הרי הוא בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג- מקריב חטאת קבועה.